Skip to content

Οι υπηρεσίες μας

01 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Στα πλαίσια της εξυπηρέτησης φορολογικών υποθέσεων ιδιωτών το λογιστικό γραφείο μας με γνώση και υπευθυνότητα αναλαμβάνει:

– Έκδοση ΑΦΜ
– Έκδοση Κλειδάριθμου.
– Μεταβολές Προσωπικών
– Στοιχείων (Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Δελτίου
– Ταυτότητας, άλλα προσωπικά στοιχεία) σε TAXIS.
– Δήλωση μεταβολών προσωπικών στοιχείων φορολογούμενου στη Δ.Ο.Υ.
– Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Φορολογικών
– Δηλώσεων Ε1, Ε2.
– Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Ακίνητης Περιουσίας Ε9.
– Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του φόρου που αναλογεί στη φορολογική δήλωση.
– Υπολογισμός Φόρων.
– Υπολογισμών Τεκμηρίων.
– Αιτήσεις Ρύθμισης Οφειλών.
– Αίτηση για Οικογενειακό
– Επίδομα Α21, Kοινωνικό μέρισμα, Eπίδομα πετρελαίου – θέρμανσης κ.λ.π.
– Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας.
– Εκτύπωση ηλεκτρονικού παραβόλου.
– Κατάθεση Μισθωτηρίων σε TAXIS μέσω internet.
– Ιδιωτικά συμφωνητικά κάθε είδους σε συνεργασία με δικηγόρο.
– Δηλώσεις Φόρου κληρονομιάς, Γονικές Παροχές, Δωρεές, Κληρονομικά σε συνεργασία με Συμβολαιογράφο.

– Εκτυπώσεις δεδομένων TAXIS (Δήλωση φόρου εισοδήματος, Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, Tαυτότητα πληρωμής κ.λ.π.).

– Παραλαβή φορολογικής ενημερότητας μέσω internet (σε περίπτωση μη ύπαρξης οφειλών) ή από Δ.Ο.Υ. (σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών για τις οποίες έχει γίνει ρύθμιση).
– Διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεων στην αρμόδια ΔΟΥ.
– Συμβουλές σε θέματα τεκμηρίων διαβίωσης για την πιο συμφέρουσα λύση και την αποφυγή υψηλής φορολόγησής σας.
– Τροποποιητικές, συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών όπου κρίνεται απαραίτητο.
– Φοροτεχνικές συμβουλές για χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεών από πρόσθετους φόρους.
– Καθοδήγηση για τη μείωση του φόρου που αντιστοιχεί στο εισόδημα από ακίνητα.
– Υπολογισμός υπολοίπου κεφαλαίου προς ανάλωση, προηγουμένων ετών.
– Απασχόληση οικιακού προσωπικού.
– Συμβουλές σε εργατικά – ασφαλιστικά θέματα.
– Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών συνταξιούχων, από Ασφαλιστικά Ταμεία.

Έλληνες ομογενείς – μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Αναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση σας στην Ελλάδα και την διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασιών. Όλες τις υποχρεώσεις σας προς την Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού ως φορολογικοί αντιπρόσωποι σας, για την πάσης φύσεως διεκπεραίωση των εργασιών σας, υποβολή δηλώσεων εισοδήματος, ακινήτων, έκδοση πιστοποιητικών, ενημερότητες, πληρωμές φόρων κ.λ.π., μετά από συνεννόηση μαζί μας.

Οι νόμοι στην Ελλάδα είναι γνωστό ότι αλλάζουν συνεχώς. Εμείς έχουμε την εμπειρία και το δυναμικό να διαφυλάξουμε την περιουσία σας. Επίσης σας ενημερώνουμε την στιγμή που σας ενδιαφέρει για τις τελευταίες εξελίξεις και τις τελικές αποφάσεις των νόμων.

Μισθοδοσία - Εργατικά - Ασφαλιστικά


Οι υπηρεσίες που προσφέρει το λογιστικό γραφείο μας στο τομέα αυτό είναι οι εξής:

– Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ.
– Καταστάσεις ανά εργαζόμενο και ταμείο.
– Προγράμματα ωρών εργασίας και βιβλίο αδειών εργαζομένων.
– Προσλήψεις προσωπικού, συμβάσεις, αποχωρήσεις, απολύσεις, μερική απασχόληση.
– Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με βάση τις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ).
– Ενημέρωση για εργατικά θέματα (άδειες, ωράρια, συλλογικές Συμβάσεις, ασθένειες).
– Ενημέρωση της επιχείρησης για αλλαγές των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Συμβουλές για επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις προσωπικού.
– Προγράμματα επιχορήγησης και δανείων του ΟΑΕΔ για εργοδότες.

– Γνωστοποίηση-ηλεκτρονική υποβολή, όλων των εντύπων για τους εργαζομένους, στο διαδικτυακό σύστημα ΣΕΠΕ, ΕΡΓΑΝΗ.
– Ηλεκτρονική υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) στο ΕΦΚΑ μέσω Διαδικτύου.
– Ηλεκτρονική έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας στο ΕΦΚΑ μέσω Διαδικτύου.
– Υποβολή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) μηνιαίως και ετησίως.
– Υποχρεώσεις προς Επικουρικά Ταμεία.
– Ζητήματα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού ασφαλείας.
– Παρουσία για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία – Επιθεώρηση Εργασίας – Ο.Α.Ε.Δ. – Κ.Ε.Π.Ε.Κ. κ.λπ.

02 ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ως γνωστό στη χώρα μας, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει μόνιμο φορολογικό καθεστώς. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να κάνουν σωστή πρόβλεψη και προγραμματισμό λόγω, αφενός μεν της πολυνομίας, αφετέρου των διαρκών αλλαγών των σχετικών νόμων και διατάξεων.

Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις είναι αναγκαίο να συνεργάζονται με έμπειρα, αξιόπιστα και πλήρως ενημερωμένα φοροτεχνικά γραφεία ώστε το εξειδικευμένο φοροτεχνικό προσωπικό να καθοδηγεί υπεύθυνα και να προλαμβάνει δυσάρεστες συνέπειες φορολογικών ελέγχων όπως πρόστιμα, προσαυξήσεις και πρόσθετους φόρους.

Στον τομέα αυτό το λογιστικό γραφείο σας παρέχει τις παρακάτω φοροτεχνικές – φορολογικές υπηρεσίες:

zaxaropoulos alkis

– Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
– Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση.
– Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.
– Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα νομικών και φυσικών προσώπων.

– Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.
– Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων.
– Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.
– Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους.
– Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων.
– Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων.
– Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
– Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για κατοίκους εξωτερικού.

03 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

zaxaropoulos alkis

Το λογιστικό γραφείο μας με την πολυετή εμπειρία του και την πλήρη γνώση της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, προσφέρει ολοκληρωμένες λογιστικές υπηρεσίες σε όλων των κατηγοριών βιβλία, είτε στην έδρα της επιχείρησης σας είτε στο γραφείο μας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, σε συνδυασμό με το σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, αναλαμβάνει την τήρηση και την πλήρη λογιστική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της επιχείρησή σας καθώς και την αποστολή μέσω TAXISNET όλων των ηλεκτρονικών δηλώσεων, ενώ παράλληλα αναλαμβάνουμε το σύνολο των συναλλαγών σας με τις ΔΟΥ.

Στον τομέα αυτό σας παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

– Σχεδίαση και ανάπτυξη της μορφής της εταιρείας ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
– Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
– Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στο γραφείο μας.
– Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων όλων των κατηγοριών.
– Λογιστικός έλεγχος και επίβλεψη όλων των τύπων εταιριών (ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, Προσωπικές Εταιρείες, Μη Κερδοσκοπικές κ.λ.π).
– Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης.
– Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
– Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ, Επιμελητήρια).
– Συμπλήρωση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
– Μηνιαία ανάλυση αποτελεσμάτων και χάραξη οικονομικής πολιτικής.

– Ενάρξεις Νέων Επιχειρήσεων (Ατομικές, Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιότυπες Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Αστικές εταιρίες κερδοσκοπικές ή Μη κερδοσκοπικές).
– Ενημέρωση και Τήρηση των Απλογραφικών (Β΄κατηγ.) και Διπλογραφικών (Γ΄κατηγ.) Λογιστικών Βιβλίων.
– Φορολογική υποστήριξη και ενημέρωση για ότι αφορά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ).
– Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ.
– Υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων (ΦΕΕ, ΦΜΥ κ.λ.π).
– Δηλώσεις ειδικού φόρου ακινήτων (ΕΦΑ) νομικών προσώπων.
– Συμφωνίες λογ/σμών (Πελατών-Προμηθευτών, -Συμφωνία Τραπεζών και Ταμείου).
– Υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών & Προμηθευτών.
– Υποβολή Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Εισαγωγών και Εξαγωγών Intrastat, Listing και VIES.

– Υποβολή Ετήσιων Φορολογικών Δηλώσεων Ε1, Ε2, Ε3, Εντυπο Ν κ.λ.π..
– Σύνταξη και Δημοσίευση Ισολογισμών.
– Μεταβολές Εταιριών.
– Συγχωνεύσεις Εταιριών.
– Διακοπές Εταιριών.
– Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
– Διαρκής παρακολούθηση της οικονομικής πορείας της επιχείρησης και έγκαιρη ενημέρωση του επιχειρηματία για τις όποιες κινήσεις πρέπει να ακολουθήσει.
– Ενημέρωση του πελάτη για όποιες νέες φορολογικές – ασφαλιστικές διατάξεις τον αφορούν και είναι προς όφελος της επιχείρησης (φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα ανάπτυξης, επιδοτήσεις, κ.λπ.).